S vašou energiou
pracujeme efektívne

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva Národný onkologický ústav Bratislava

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva Národný onkologický ústav Bratislava

 

V roku 2013 sa spoločnosť CAMASE úspešne zúčastnila verejnej súťaže, ktorú vyhlásil Národný onkologický ústav Bratislava a cieľom ktorej bola Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva NOÚ. Najmä rekonštrukcia hlavnej parnej kotolne a modernizácia dvoch teplovodných kotolní. Účelom súťaže bolo dosiahnutie úsporných opatrení, najmä zníženie spotreby primárnych médií na výrobu tepla, pary a teplej úžitkovej vody.

K podstatnému zníženiu spotreby paliva zemného plynu prispela inštalácia nových kotlov s vyššou účinnosťou, inšatalácia plynových horákov s plynulou moduláciou výkonu a aplikovanie energetického manažmentu pre prevádzku zdrojov tepla. Významnú úlohu zohrala dodávka a montáž modernej techniky a systému merania a regulácie. V praxi sa jednalo o nadobudnutie vysoko efektívneho energetického hospodárstva, limitovanie prevádzkových nákladov, dodržanie zákonných predpisov a zníženie produkcie emisií v oblasti životného prostredia.

V rámci projektu bol zmodernizovaný systém merania a regulácie v teplovodnej nízkotlakovej plynovej kotolni, ktorá zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre tri objekty ubytovne pre zamestnancov NOÚ.

Systém merania a regulácie prešiel modernizáciou aj pri zdroji tepla pre objekt Rádioterapia, ktorý sa nachádza priamo v objekte RTO a samostatne slúži pre účel dodávky tepla a teplej vody.

Po úspešnom ukončení rekonštrukcie a modernizácie teplenej technológie spoločnosť CAMASE poskytuje pre svojho odberateľa NOÚ nasledovný rozsah služieb:

  • Komplexná správa zdroja tepla
  • Údržba, opravy a obsluha zariadení
  • Havarijná služba, servisy technických zariadení
  • Odborné prehliadky a skúšky technologických zariadení, MaR

Energetický manažment

  • zvýšenie spoľahlivosti technológie pri jej prevádzkovaní pod odborným dohľadom
  • zvýšenie hodnoty majetku
  • garancia dlhodobej efektívnosti


Pôvodný stav tepelného hospodárstva NOÚ
Nový stav tepelného hospodárstva NOÚ


Pôvodný stav tepelného hospodárstva NOÚ
Nový stav tepelného hospodárstva NOÚ
Pôvodný stav tepelného hospodárstva NOÚ
Nový stav tepelného hospodárstva NOÚ
Pôvodný stav tepelného hospodárstva NOÚ
Nový stav tepelného hospodárstva NOÚ
Pôvodný stav tepelného hospodárstva NOÚ
Nový stav tepelného hospodárstva NOÚ
Pôvodný stav tepelného hospodárstva NOÚ
Nový stav tepelného hospodárstva NOÚ

 

Úspešne sme zvládli rok 2015

Spotreba ZP na vykurovanie, prípravu teplej vody a výrobu pary pre NOÚ Bratislava za rok 2015 v porovnaní so spotrebou v referenčnom roku 2012 pred rekonštrukciou a modernizáciou hlavnej parnej kotolne a dvoch teplovodných kotolní.

graf

Skutočná objektívna úspora za rok 2015 po zohľadnení klimatických podmienok :

Úspora rok
2015
Túv + technológia Úk degree day kWh per
degree day
Reálna úspora
(kWh)
(m3) (kWh) (m3) (kWh) (D°) (kWh/D°)
rok 2012 562 522 5 991 320 824 444 8 771 950 3 756 2 335  
rok 2015 490 050 5 283 053 643 887 6 909 691 3 339 2 069 1 707 591
Úspora resp. strata:
túv + technológia
11,8% Úspora resp. strata:
vykurovanie
11,4% 11,6%

 

Porovnanie spotreby ZP po jednotlivých odberných miestach OM – Klenová 1(Centrálna kotolňa a rádioterapia)OM – Vlárska (kotolňa Slobodáreň):

Úspora rok
2015
degree day D° Odber ZP v kWH per
degree day
ÚK
Odber ZP v kWH per
degree day
ÚK
Odber ZP v kWH per
degree day
ÚK
Reálna úspora
(kWh)
(m3) (kWh) (kWh/D°) (m3) (kWh) (kWh/D°) (m3) (kWh) (kWh/D°)
(D°) Zemný plyn - Klenová 1 Zemný plyn - Vlárska 11 Zemný plyn - spolu
rok 2012 3 756 1 264 070 13 455 322 1 599 122 896 1 307 949 304 1 386 966 14 763 270 1 790  
rok 2015 3 339 1 027 013 11 043 735 1 278 106 924 1 149 009 250 1 133 937 12 192 744 1 449
Porovnanie -417 -237 057 -2 411 586 -321 -15 972 -158 740 -54 -253 029 -2 570 526 -341 1 707 591
Úspora resp. strata 18,8% 17,9% 20,1% 13,0% 12,2% 17,8% 18,2% 17,4% 19,1% 11,6%


Tabuľka č.1: Prehlaď klimatických podmienok, odberu ZP a spotrebovaného tepla na UK pre OM v roku 2015 

Národný onkologický ústav (NOU), Klenová 1, 833 10 Bratislava Rok 2015
Mesiace Vonkajšia tepl.
To
degeree day
Odber v [m3] Spaľovacie teplo kWh kWhÚK per
degree day
Odber v [m3] Spaľovacie teplo kWh kWhÚK per
degree day
Odber v [m3] kWh kWhÚK per
degree day
[°C] [D°] Zemný plyn - Klenová 1 Zemný plyn - Vlárska 11 Zemný plyn - spolu
Január 2 560 152 416 10,7 1 630 851 2 166 16 282 10,7 174 217 311 168 698 1 805 069 2 423
február 1 520 137 501 10,695 1 470 573 2 102 15 467 10,695 165 420 318 152 968 1 635 993 2 368
marec 6 423 111 249 10,708 1 191 254 1 827 13 407 10,708 143 562 339 124 656 1 334 816 2 095
apríl 11 282 78 487 10,732 842 322 1 548 10 625 10 732 114 028 404 89 112 956 350 1 848
máj 15 153 50 574 10,824 547 413 815 6 187 10,824 66 968 438 56 761 614 381 1050
jún 20 42 38 179 810,917 416 800 0 2 487 10,917 27 151 0 40 666 443 951 0
júl 24 10 38 092 10,886 414 670 0 2 368 10,886 25 778 0 40 460 440 448 0
august 24 17 37 250 10,781 401 592 0 2 578 10,781 27 793 0 39 828 429 386 0
september 16 133 49 872 10,835 540 363 983 3 068 10,835 33 242 250 52 940 573 605 1 009
október 10 295 86 723 10,776 934 427 1 741 9 430 10,776 101 618 344 96 153 1 036 145 1 981
november 8 364 117 506 10,74 1 262 014 2 352 10 528 10,74 113 071 311 328 034 1 375 085 2 581
December 2 540 129 164 10,772 1 391 355 1 797 14 497 10,772 156 162 289 143 661 1 547 516 2 030
Suma 12 3 339 1 027 013 10,781 11 043 735 1 278 106 924 10,781 1 149 009 250 1 133 937 12 192 744 1 449


Tabuľka č.2: Prehlaď klimatických podmienok, odberu ZP a spotrebovaného tepla na UK pre OM v roku 2012

Národný onkologický ústav (NOU), Klenová 1, 833 10 Bratislava Rok 2012
Mesiace Vonkajšia tepl.
To
degeree day
Odber v [m3] Spaľovacie teplo kWh kWhÚK per
degree day
Odber v [m3] Spaľovacie teplo kWh kWhÚK per
degree day
Odber v [m3] kWh kWhÚK per
degree day
[°C] [D°] Zemný plyn - Klenová 1 Zemný plyn - Vlárska 11 Zemný plyn - spolu
Január 1 665 164 278 10,627 1 745 782 2 171 18 070 10,627 192 030 328 182 348 1 937 812 2 447
február -3 665 182 826 10,62 1 941 612 2 251 18 801 10,62 199 667 300 201 627 2 141 279 2 508
marec 7 404 119 604 10,63 1 271 391 1 969 13 042 10,63 138 636 343 132 646 1 410 027 2 236
apríl 10 306 100 349 10,635 1 067 212 1 982 9 922 10,635 105 520 345 110 271 1 172 732 2 230
máj 15 160 58 077 10,647 618 346 886 5 774 10,647 61 476 384 63 851 679 822 1 078
jún 19 68 51 199 10,688 547 215 1 238 4 089 10,688 43 703 643 55 288 590 918 1 443
júl 21 46 42 859 10,674 457 477 0 2 896 10,674 30 912 0 45 755 488 389 0
august 21 35 46 660 10,666 497 676 0 2 859 10,666 30 494 0 49 519 528 170 0
september 16 126 61 939 10,659 660 208 1 453 3 116 10,659 33 213 264 65 055 693 421 1 473
október 9 329 117 387 10,653 1 250 524 2 398 10 617 10,653 113 103 344 128 004 1 363 627 2 652
november 7 392 137 939 10,653 1 469 464 2 571 13 416 10,653 142 921 365 151 355 1 612 385 2 860
December -1 640 180 953 10,657 1 928 416 2 268 20 294 10,657 216 276 338 201 247 2 144 689 2 558
Suma 10 3 756 1 264 070 10,651 13 455 322 1 599 122 896 10,651 1 307 949 304 1 386 966 14 763 270 1 790

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.