S vašou energiou
pracujeme efektívne

Energetický manažment

Energetický manažment je samozrejmou súčasťou služieb spoločnosti. Túto službu poskytujeme klientom, ktorí majú záujem riešiť ekonomicky využiteľné úspory energie.

Odporučíme bez-nákladové alebo nízko-nákladové opatrenia. Nevylučujeme, že v tomto procese sa neobjavia aj opatrenia investičného charakteru. Predovšetkým však ponúkame možnosti ako znížiť spotrebu energií, zvýšiť účinnosť technologických zariadení a zefektívniť chod energetického hospodárstva klienta.

Aktívny energetický manažment je tak založený na systematickom sledovaní a meraní energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontroly prevádzkových stavov. Ďalej pre klienta vyhotovujeme správy a analýzy s charakterom bilancií, vyčíslenie absolútnej a reálnej spotreby, kontrolujeme emisné limity. Samozrejmosťou je integrácia energetického manažmentu do existujúceho energetického hospodárstva s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť. Klient v rámci tejto služby dostáva v podstate riadiace pokyny ohľadom prevádzkového personálu, možnosti jeho preškolenia, analýzu subdodávateľských zmlúv, analýzu optimalizácie chodu energetického hospodárstva.

Chcem sa dozvedieť viac

Energetický manažment - naša hlavná aktivita

Cieľom služby je riešenie riadenia energetického hospodárstva klienta. Energetický manažment zahŕňa:

  1. zber dát spotreby médií, kontrola dodávateľských faktúr, analýza cien médií
  2. bilančné vyhodnotenie formou správ na báze mesačných a ročných termínov
  3. cielené vyhľadávanie energetických úspor
  4. správa MaR
  5. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti legislatívnych povinností
  6. zjednodušenie administratívy
  7. zaistenie služieb najvyššej kvality

Audity a konzultácie

Podstatou je popis reálneho stavu energetického hospodárstva klienta na základe obhliadok a príslušných dokumentov. Výsledkom je nielen zhodnotenie stavu, ale aj návrh úsporných opatrení. Súčasťou správy je aj ocenenie opatrení, výpočet návratnosti vynaložených finančných prostriedkov, menovanie environmentálneho prínosu a odporúčania na systém financovania pre každého klienta.

Vyhodnotenie účinnosti

V energetickom hospodárstve klienta zabezpečujeme zhodnotenie stavu reálne využívaných technológií. Táto služba zahŕňa kontrolu účinnosti kotlov, vykurovacích systémov, klimatizačných a vzduchotechnických systémov v rozsahu objednávky, minimálne však v rozsahu požadovanom legislatívnymi normami.

Technické zabezpečenie budov

Klientom ponúkame a poskytujeme komplexné služby v oblasti prevádzkovania energetických zdrojov, tepelného hospodárstva, na technických zariadeniach budov vykonávame servis, údržbu, revízie.

Dodávka novej technológie

Vedľajšou službou je zabezpečenie dodávky a inštalácie nových technologických zariadení. Klientovi poskytujeme túto službu formou projektu, ktorý dodržuje postupnosť krokov, a to zabezpečenie východiskového auditu, dodávku projektovej dokumentácie, zabezpečenie odborného technického dozoru a dohľadu, systém kontroly priebehu realizácie, uvedenie inštalovaných technológií do prevádzky.

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.