S vašou energiou
pracujeme efektívne

Model spolupráce so zákazníkmi

VSTUPNÁ ČASŤ

Systémy

 • Parné
 • Teplovodné 

Systémy

 • Vykurovanie
 • Chladenie
 • Vzduchotechnika

Obhliadka miesta

Prevzatie vstupných podkladov
 

Technicko-ekonomický audit

 • Zhodnotenie stavu (technológia, energetické vstupy, vyhodnotenie)
 • Návrh koncepcie energeticky úsporných opatrení
 • Návrh garantovanej úspory
  • Investičné náklady na modernizáciu systému vykurovania
  • Úspory dosiahnuté na palive
  • Úspory dosiahnuté pri prevádzke a údržbe energetického zdroja
  • Úspory pre produkciu emisií
 • Celkové vyhodnotenie a zobrazenie finančných úspor a nákladov

ČASŤ PREDPRÍPRAVY

Príprava projektu

 

 • Model financovania
 • Možnosť príspevku vo forme grantu
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Rozhodnutia príslušných úradov

ČASŤ REALIZÁCIE

Rekonštrukcia a modernizácia prevádzky

 

 • Rekonštrukčné práce
 • Odborný stavebný dohľad
 • Uplatnenie systému kontroly priebehu realizácie
 • Odovzdanie diela
 • Uvedenie do prevádzky

ČASŤ SPRÁVY TECHNÓLOGIE/PRACOVISKA

 

Úspory

 • Prevádzka
 • Údržba

Správa a komplexné riadenie chodu technológie a prevádzky

 

 • Správa a riadenie prvkov technológie prevádzky
 • Systematická plánovaná údržba prvkov prevádzky, autorizovaný servis a zabezpečenie odborných prehliadok
 • Zabezpečenie spôsobilej a školenej obsluhy pre riadenie a kontrolu technológií prevádzky a pracoviska dispečingu
 • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie

ČASŤ KONTROLY ÚSPOR

 

Úspory

 • Teplo
 • Chlad
 • Vykurovacie médium

Energetický manažment

 

 • Meranie spotreby energií, ich analýza, dodržiavanie stanoveného maxima a cieľových hodnôt spotrieb
 • Kontroling prevádzkových stavov a optimalizácia nastavenia chodu tepelného zdroja pre odberné požiadavky
 • Kontrola spotreby a vyhodnocovanie reálnej úspory na palive a dodávky tepla so zohľadnením poveternostných podmienok
 • Vypracovávanie bilančných správ s vyčíslením absolútnej a reálnej spotreby
 • Kontrola emisných limitov a vyhodnocovanie
 • Plánovanie spotrieb energií a súvisiacich nákladov

Služba energetického manažmentu zabezpečuje:

 

 • Zvýšenie spoľahlivosti chodu technológie
 • Predĺženie doby životnosti technológie
 • Zvýšenie hodnoty majetku pre klienta
 • Zníženie znečisťovania životného prostredia
 • Minimalizáciu rizík investícií pod naším odborným vedením
 • Garanciu dlhodobej efektívnosti prevádzkovania
 • Optimalizáciu nákladov na energie

Spoznajte náš model
spolupráce so zákazníkmi

Prvoradá je efektivita

Aktívny energetický manažment je založený na systematickom sledovaní a meraní
energetickej spotreby, analýze výsledkov a kontrole prevádzkových stavov.